Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Mevzuatın Adı: Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32532

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1- 27/2/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “50.000” ibaresi “10.000.000” şeklinde, “oranını geçmemek üzere” ibaresi “oranı dikkate alınarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “250” ibareleri “5.000” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar, tutarına bakılmaksızın, içinde bulunulan yılın Nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinin ana sayfalarında ilan edilir. İlan edilecek listelerde emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlere yer verilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.