Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamındaki otel inşaatına ilişkin merdiven ve balkon korkuluklarının imalatı ve montajı işinin, KDV Kanununun geçici 37 nci maddesi kapsamında KDV’den istasna olup olmadığı hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİzmir Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü 
  
Sayı:E-21152195-130[G.37-2023.6287]-55120424.11.2023
Konu:KDV Kanununun geçici 37 nci maddesi kapsamında istisna uygulaması 
     
İlgi:… tarihli ve  … sayılı özelge talep formu. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; turizme yönelik Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamındaki otel inşaatına ilişkin merdiven ve balkon korkuluklarının imalatı ve montajı işinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 37 nci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 7394 sayılı Kanun ile değişik, 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde;

“İmalat sanayii ile turizme yönelik YTB sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmü yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” başlıklı (II/E-7/A.) bölümünde;

“7/A.1. Kapsam

 …

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

 Söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatın (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.”

açıklamaları yer almaktadır.

Bu itibarla, 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci madde hükmü, imalat sanayii ile turizme yönelik YTB kapsamında ilk defa yapılan yeni yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesine yönelik olup, imalat sanayii ve turizm faaliyetlerinde kullanılan/faaliyete başlamış yapıların yenileme, tadilat, ilave vb. projelerine ilişkin inşaat işleri için mal ve hizmet alımlarında 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün değildir.

Buna göre, turizme yönelik YTB kapsamında yeni yapılan otel inşaatına ilişkin merdiven ve balkon korkuluklarının imalatı ve montajı işi 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.