Arabuluculuk faaliyetinden dolayı ayrı ayrı düzenlenecek serbest meslek makbuzunda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKonya Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları Grup Müdürlüğü 
  
Sayı:E-37009108-130[467770]-18243907.11.2023
Konu:Arabuluculuk faaliyetinden dolayı ayrı ayrı düzenlenecek serbest meslek makbuzunda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı 
     

İlgi       : 11.11.2022 tarih ve 467770 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….. arabuluculuk bürosunca tarafınıza atanan dava şartı kapsamında arabuluculuk faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, arabuluculuk dosyalarının birbirleriyle hiçbir bağlantısının bulunmadığı ve dosyalardaki taraf ve konuların birbirinden farklı olduğu, bu kapsamda ayrı ayrı serbest meslek makbuzu düzenlendiği ve makbuz tutarlarının bir kısmının 2.000 TL nin altında kaldığı ancak, …… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödemelerin toplu şekilde yapıldığı belirtilerek,  serbest meslek makbuzlarında yer alan bedellerin toplamı üzerinden katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmış olup, Tebliğin;

-“Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde,

“Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır.”

-“Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde;

“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, tarafınızca verilen arabuluculuk hizmetine ilişkin her bir dosya için düzenlenen serbest meslek makbuzundaki KDV dahil bedelin 2.000 TL’yi aşması durumunda …… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.