KGK 2023 Faaliyet Raporu Yayımlandı

KGK 2023 Faaliyet Raporu Yayımlandı

Başkanın Mesajı

Muhasebe ve bağımsız denetim meslekleri, güçlü ve sürdürülebilir organizasyonların, finansal piyasaların ve ekonomilerin temel itici gücüdür. Finansal istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında yüksek kaliteli finansal raporlamanın önemi pek çok uluslararası meslek örgütü tarafından kabul edilmiştir.

Günümüzde yatırımcılar şirketlerden yalnızca finansal bilgileri değil iklim, çalışma, insan hakları politikaları ve kurumsal yönetim yapıları dâhil olmak üzere finansal olmayan pek çok bilgiyi de yüksek kalitede, şeffaf, güvenilir ve karşılaştırılabilir olarak talep etmektedirler. Dolayısıyla, yatırımcıların ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlarını anlayarak bilgiye dayalı yatırım kararları vermeleri önemli hâle gelmiş; Buna istinaden kapsamlı raporlama çerçevelerine dayanan sürdürülebilirlik raporlarının oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu doğrultuda, 2022 yılı Kurumumuz için sürdürülebilirlik alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğimiz ve şirketlerimizin hazırlayacakları sürdürülebilirlik raporlarında ülkemizde uygulama birliğini ve kaliteyi sağlamak amacıyla gereken adımları attığımız bir yıl olmuştur. Bu kapsamda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) ilişkin 4 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle sürdürülebilirlik alanında gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi Kurumumuza verilmiştir.

Söz konusu yetkiye istinaden Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirleme ve yayımlama görevi çerçevesinde, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayımlanan UFRS S1 -Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler ve UFRS S2- İklimle İlgili Açıklamalar isimli taslak standartlar Türkçe’ye çevrilmiş ve 29 Aralık 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Öte yandan ilgili kurumlarla birlikte oluşturulan sürdürülebilirlik çalışma komisyonu toplantıları neticesinde Avrupa Birliği kriterlerine paralel bir şekilde zorunlu raporlama yapacak şirketlerin kapsamı belirlenmiş ve yine 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı ile zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması hayata geçirilmiştir.

Önümüzdeki günlerde, sürdürülebilirlik alanında dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları ve ilgili Güvence Denetim Standartları setlerini tamamlayarak, bu alanda denetim yapacak kişileri yetkilendirmeye başlayacağız. Böylelikle uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan ve güvence denetiminden geçmiş sürdürülebilirlik raporları sayesinde şirketlerimizin kurumsal itibarı ve kurumsal yapıları gelişecek, marka değerleri artacak, şirketlerimiz gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından yeni finansman olanaklarına kavuşacak ve sonuç olarak küresel rekabet güçleri artacaktır.

Diğer taraftan, yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak vizyonundan hareketle, 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz ve detaylarına faaliyet raporunda yer verilen faaliyetler başlıklar itibarıyla aşağıda özetlenmiştir:

• Küçük ve mikro işletmelerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlanmasını temin etmek amacıyla Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) yayımlanmıştır.

• İşletmelerimizin finansal tablolarının gereceğe uygun sunumu sağlaması için enflasyon muhasebesine geçiş kararı alınmış ve uygulayıcılara rehberlik sağlanması amacıyla “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi” yayımlanmıştır.

• Ülkemiz finansal ekosistemine katkı sağlamak amacıyla çeşitli kamu kurumları ve özel sektör işletmeleri nezdinde “Finansal Tablo Okur Yazarlığı” eğitimlerine devam edilmiştir.

• Uluslararası gelişmelere uygun olarak TDS’lerde gereken güncellemeler yapılmış ve bu kapsamda, başta Kalite Yönetim Standartları olmak üzere 3 yeni standart yayımlanmış, 47 standart güncellenmiş ve TDS 2023 seti yayımlanmıştır.

• Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Usul ve Esaslar revize edilerek yayımlanmıştır.

• Yıllık İnceleme Planı’nın risk odaklı bir yaklaşım çerçevesinde oluşturulması maksadıyla İnceleme Yönetim Sisteminin (İYS) güncellenmesi sağlanmış, Bağımsız Denetim Kuruluşları (BDK) ve Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler (DÜBD) nezdinde toplam 87 adet inceleme gerçekleştirilmiş, en fazla karşılaşılan bulguların analiz edildiği 2022 Yılı Yıllık İnceleme Raporu yayımlanmış, karşılıklı istişare amacıyla çeşitli sektörlerle ilgili bağımsız denetim kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenmiştir.

• Uzaktan gözetim faaliyetleri kapsamında, denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza yapılan bildirimler mevzuata aykırı bir durumun bulunup bulunmadığı yönünden kontrol edilmiş, tespit edilen hususlar ile yaygın olarak karşılaşılan hatalar hakkında çeşitli vasıtalarla kamuoyuna ve paydaşlarımıza yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.

• Eğitim ve yetkilendirme faaliyetleri kapsamında; 2023 yılında bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetçiler yetkilendirilerek sicile tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilmiş, sürekli eğitim kapsamında eğitim kuruluşlarınca 10.408 denetçiye 8478 saat eğitim verilmiştir. Temmuz ve Kasım aylarında iki bağımsız denetçilik sınavı yapılmıştır. Aynı zamanda e-sınav uygulaması için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup e-sınav da sorulacak sorulara ilişkin soru havuzu oluşturulmaya başlanmıştır. 2024 yılında yapılacak bağımsız denetçilik sınavlarının, e-sınav uygulaması vasıtasıyla da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2023 yılı faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli katkılarını esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkür eder, bu sonuç raporunu kamuoyuna saygıyla sunarım.

Dr. Hasan ÖZÇELİK

Başkan

Rapor İçin Tıklayınız

personel programı

 

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.